‘Hum putle nahi jalate, latkate hain (we don’t burn effigies, we kill).’