LMFAO. Days after Yashraj Mukhate’s rap on Rupal Patel aka…