Aspirants starring Naveen Kasturia, Shivankit Singh Parihar, Abhilash Thapliyal, Namita…